اطلاع از آخرین شرایط سفر و استرداد پرواز خارجی با توجه به شیوع ویروس کرونا[مشاهده جزئیات]
قوانین کنسلی ایرلاین زاگرس

رده - کلاس نرخی

تا 12 ظهر 3 روز قبل پرواز

تا 12 ظهر 1 روز قبل پرواز

تا 3 ساعت قبل پرواز

تا 30 دقیقه قبل از پرواز

P,V,Y,K,H,Q,L
%50 جریمه
%70 جریمه
%90 جریمه
%90 جریمه
M,N,R,B,D,E,S
%30 جریمه
%40 جریمه
%60 جریمه
%80 جریمه
I,T,U,A,F,Z,X
%20 جریمه
%30 جریمه
%40 جریمه
%50 جریمه